Programe autorizate CNFPA

Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor are rol consultativ in fundamentarea si promovarea politicilor si strategiilor de formare profesionala a adultilor.

Centrul Regional de Formare pentru Administratia Publica Locala Craiova este autorizat de CONSILIUL NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR ca furnizor de formare profesionala pentru urmatoarele ocupatii:

Formator – cod COR: 241205 ,
Manager proiect – cod COR 241919 ,
Inspector Resurse Umane – cod COR 342304
Expert achizitii publice – cod COR 241940 .
Asistent social nivel mediu – cod COR 366001 ,
Inspector protectia muncii – cod COR 241204 ,
Asistent maternal – cod COR 513103
Asistent personal al persoanei cu handicap grav – cod COR 513304 .

OCUPATIA FORMATOR – cod COR: 241205

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Pregatirea formarii;
Realizarea activitatilor de formare;
Evaluarea participantilor la formare;
Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare;
Marketing-ul formarii;
Proiectarea programelor de formare;
Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.
Durata de pregatire: 114 ore (38 ore teorie. 76 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de studii superioare.

OCUPATIA MANAGER PROIECT – cod COR: 241919

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerintelor de management integrat ale proiectului;
Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului
Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect;
Managementul riscurilor;
Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicarii în cadrul proiectului;
Managementul calitatii proiectului.
Durata de pregatire: 90 ore (30 ore teorie, 60 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de studii superioare.

OCUPATIA INSPECTOR RESURSE UMANE – cod COR: 342304

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Întocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
Organizarea procesului de recrutare, selectie si promovare a personalului;
Întocmirea si geastionarea carnetelor de munca a personalului;
Întocmirea dosarului de pensionare;
întocmirea statului de plata pentru personalul încadrat;
Întocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat;
Oferirea de informatii corecte privind problemele de personal;
Planificarea activitatii proprii;
Administrarea bazei de date de evidenta a personalului utilizand PC-ul;
Dobândirea capacitatii de munca în echipa;
Dezvoltarea profesionala.
Durata de pregatire: 126 ore (42 ore teorie, 84 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat.

OCUPATIA EXPERT ACHIZITII PUBLICE – cod COR: 241940

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Comunicarea interpersonala;
Perfectionarea pregatirii profesionale;
Utilizarea calculatorului;
Coordonarea muncii in echipa;
Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire;
Elaborarea documentelor de specialitate;
Analiza legislatiei aplicabile specifice;
Acordarea consultantei de specialitate;
Planificarea achizitiilor publice;
Derularea procedurilor de atribuire;
Finalizarea procedurilor de atribuire.
Durata de pregatire: 90 ore (30 ore teorie, 60 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de studii superioare.

OCUPATIA ASISTENT SOCIAL NIVEL MEDIU – cod COR: 366001

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Planificarea în timp a activitatilor specifice;
comunicarea interpersonala;
comunicarea interactiva;
organizarea lucrului în echipa interdisciplinara;
evaluarea complexitatii cazului;
evaluarea copilului din punct de vedere psihosocial si fizic;
consilierea potentialilor parinti din punct de vedere legislativ;
sesizarea autoritatilor competente;
asistarea copilului si familiei în procesele de terapie si consiliere;
intocmirea dosarului dupa caz;
urmarirea reintegrarii psihosociale a copilului;
asigurarea legaturii între autoritatea tutelara si familia potentiala;
consilierea familiilor în situatie de risc de a-si abandona copilul;
evaluarea familiei potentiale de plasament sau adoptie;
consilierea familiei pe perioada postadoptie;
Durata de pregatire: 105 ore (35 ore teorie, 70 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de liceu, cu diploma de bacaleureat.

OCUPATIA INSPECTOR PROTECTIA MUNCII – cod COR: 241204

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Comunicarea interactiva la locul de munca
Lucrul în echipa
Planificarea activitatii proprii
Dezvoltarea profesionala
Organizarea activitatii de protectie a muncii
Asigurarea semnalizarii de securitate si sanatate în munca
Instruirea personalului pe probleme de securitate si sanatate în munca
Asigurarea echipamentului individual de protectie/lucru
Prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului
Investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si a îmbolnavirilor
Monitorizarea activitatii de protectie a muncii
Coordonarea activitatilor de interventie în cazuri de necesítate
Durata de pregatire: 99 ore (33 ore teorie, 66 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de liceu, cu diploma de bacaleureat.

OCUPATIA ASISTENT MATERNAL – cod COR: 513103

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Planificarea propriei activitati
Dezvoltarea cunostintelor si depreinderilor
Lucrul în echipa
Formarea deprinderilor de viata
Supravegherea starii de sanatate a beneficiarului
Urmarirea respectarii drepturilor beneficiarului
Integrarea copilului in familia asistentului maternal
Integrarea copilului in viata sociala
Asistarea copilului în procesul educational
Comunicarea cu copilul
Gestionarea actelor si documentelor copilului
Asigurarea integritatii copilului
Asigurarea unei relatii armonioase cu familia naturala sau de adoptie
Durata de pregatire: 90 ore (30 ore teorie, 60 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de liceu, cu diploma de bacaleureat.

OCUPATIA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV – cod COR 513304

Programa de pregatire va cuprinde urmatoarele tematici, in conformitate cu unitatile de competenta din standardul ocupational al ocupatiei:

Planificarea in timp a activitatilor
Perfectionarea continua
Lucrul in echipa multidisciplinara
Acordarea ingrijirilor preliminare
Asigurarea alimentatiei si hranirii beneficiarului
Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului
Supravegherea starii de sanantate a beneficiarului
Comunicarea dintre asistentul personal si persoana cu handicap
Asistarea activitatii si participarii persoanei cu handicap in familie si comunitate
Asistarea integrarii scolare si a educatiei permanente
Asistarea integrarii profesionale a persoanei cu handicap
Supravegherea respectarii drepturilor persoanei cu handicap
Durata de pregatire: 90 ore (30 ore teorie, 60 ore practica) Conditii pentru acces: absolvent de liceu, cu diploma de bacaleureat.

Certificatele de calificare si specializare profesionala sunt în conformitate cu standardele internationale, sub antetul Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si contin un supliment descriptiv în care sunt mentionate competentele dobândite în urma cursului. Examenul pentru recunoasterea competentelor se va sustine în prezenta unei comisii din care fac parte si experti ai Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala Dolj.

Centrul dispune de spatii corespunzatoare pentru cursurile teoretice si aplicatiile practice, precum si de lectori de specialitate pentru fiecare modul. Orele de teorie sunt repartizate pe mai multe sectiuni, astfel încât la absolvirea cursului, beneficiarii programului sunt capabili sa cunoasca aspecte speciale ale specialitatii pe care o practica, precum si legislatia. Orele de pregatire practica se pot desfasura în cadrul unitatii angajatoare, daca aceasta este de profil. Toate modulele sunt predate de lectori de specialitate, persoane cu experienta profesionala si didactica, aprobate de asemenea de comisia de autorizare.

Orele de teorie sunt repartizate pe mai multe sectiuni, astfel încât la absolvirea cursului, beneficiarii programului sunt capabili sa cunoasca aspecte speciale ale specialitatii pe care o practica, precum si legislatia. Orele de pregatire practica se pot desfasura în cadrul unitatii angajatoare, daca aceasta este de profil. Toate modulele sunt predate de lectori de specialitate, persoane cu experienta profesionala si didactica, aprobate de asemenea de comisia de autorizare.

Pentru alte detalii si înscrieri, va rugam sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon/fax: 0351 – 407373, 407374 sau 0251 – 417230, persoana de contact: dna. Mihaela Badea. Tel: 0768196430