Obiective

Rolul administraţiei publice centrale şi locale deopotrivă, devine fundamental şi se diversifică pe masură creşterii în complexitate a gamei de probleme cu care se poate confrunta la un moment dat societatea modernă în ansamblul ei – economice, sociale, de mediu etc. – pe care le întâmpină şi pe care trebuie să le soluţioneze. La nivelul administraţiei publice locale apare nevoia găsirii unor noi strategii pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă aceasta.
Administraţia publică locală trebuie să joace din ce în ce mai mult rolurile de a mobiliza, de a facilita şi de a împuternici, dacă se doreşte ca membrii săi să aibă acces la noi fonduri şi resurse, la tipurile de programe şi servicii pe care şi le doresc şi care sunt necesare.

Administraţia nu poate exista fără cetăţeni. Administraţia trebuie să-şi împlinească menirea şi pentru ca beneficiarul activităţii sistemului administraţiei publice să se simtă slujit de acest sistem, de aceea este necesar să existe un canal de comunicare biunivocă între administraţie şi cetăţean. Prin noul cadrul legislativ, creat în ţara noastră, administraţiei publice locale i s-a acordat o multitudine de “pârghii” în exercitarea deplină a autonomiei ei patrimoniale, care constituie, alături de alţi factori, un pilon important al realizării unei autonomii financiare reale. Prin aceasta, s-a facut posibilă întărirea gradului de autonomie locală şi, în consecinţă, autorităţile locale trebuie să cunoască toate oportunităţile pe care cadrul legal existent le oferă, să înţeleagă mecanismele şi să le pună în practică, la nivelul fiecărei unităţi teritorial – administrative.
În acest context, precum şi în cel al drepturilor şi obligaţiilor ce  revin  Romăniei, conform  statutului de stat membru   în Uniunea Europeană şi ţinând cont de schimbările care au loc, Centrul asigură o ofertă diversificată de programe. Un rol important îl are noul concept asupra statutului funcţionarului public, specialiştilor, managerilor, precum şi referitor la oficialii aleşi, astfel încât instruirea este percepută de catre beneficiari ca fiind o unealtă utilă în procesul activ de reforma din administraţia publică, cu accent pe: eficienţa organizaţională, calitatea serviciilor oferite comunităţii, dezvoltare individuală, etc.

obiective1

Instruirea şi îmbunătăţirea performanţei profesionale a devenit unul dintre cele mai importante aspecte, care se referă nu numai la cantitatea de cunoştinţe dobândite în timpul programelor, ci şi la adaptarea cunoştinţelor existente la specificul fiecarei activităţi.
Guvernul roman a iniţiat crearea acestor centre în vederea îmbunătăţirii aptitudinilor oficialilor aleşi şi pentru a contribui la dezvoltarea organelor executive, astfel încat, la randul lor, aceştia să poată răspunde adecvat la schimbările generate de reforma administraţiei publice.

obiective2

Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova are ca principal obiect de activitate pregătirea şi perfecţionarea profesională a reprezentanţilor aleşi şi a funcţionarilor din administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale arondate. De asemenea, Centrul realizează studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice, dezvoltă relaţii de colaborare cu alte instituţii similare din ţară sau din strainătate şi se poate asocia, pentru organizarea de cursuri postuniversitare de specializare şi de perfecţionare, cu instiţutii de învăţământ superior din ţara, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate.
Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova este abilitat să certifice şi să acorde atestate în conformitate cu standardele internaţionale de calitate din domeniu pentru administraţiile publice locale.
Conţinutul programelor permite funcţionarilor publici perfecţionarea în domenii fundamentale specifice administraţiei publice şi oferă cursanţilor posibilitatea stăpânirii unui număr mare de mijloace şi metode pe care le vor utiliza în decursul carierei lor.